Realizujemy projekt pt. "Wdrożenie w PPHU JAGDOR Janusz Gierada założeń strategii wzorniczej szansą na innowacyjny rozwój", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Czas realizacji: XII 2017 - I 2019.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej PPHU JAGDOR dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów stolarki drzwiowej, o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom Klientów wzornictwie i zastosowaniu, w okresie realizacji projektu.
Celami pośrednimi są:
a) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do Klientów;
b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów;
c) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych Klientów poprzez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
d) wzmocnienie pozycji firmy w branży budownictwa i wyposażania wnętrze poprzez działania związane z promocją marki;
e) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Oczekiwane efekty projektu:
W wyniku realizacji projektu firma oczekuje przede wszystkim efektów poprawiających konkurencyjność firmy. W szczególności Wnioskodawca oczekuje:
a) dywersyfikacji dotychczasowej oferty firmy poprzez wprowadzenie dwóch nowych innowacyjnych produktów: drzwi o stylistyce klasycznej oraz ukrytej futryny;
b) poszerzenie rynków zbytu i pozyskanie nowych Klientów poprzez działania związane z usprawnieniem działań komunikacyjnych i marketingowych;
c) opracowanie spójnego modelu biznesowego na potrzeby rozwoju firmy w kontekście wdrażanej strategii wzorniczej, obejmującego zasoby, działania i sposoby dotarcia do Klientów;
d) wzmocnienie pozycji firmy w branży budownictwa i wyposażania wnętrz poprzez działania związane z promocją marki;
e) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 6 765 360,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 5 294 500,00 PLN
Dofinansowanie: 2 894 960,00 PLN
% dofinansowania: 54,68%